Algemene voorwaarden Kath-Walk

 

Ondernemingsgegevens

Van Elssen Kathleen

Kath-Walk

Voorshoventerweg 64 bus 5

3680 Neeroeteren

info@kath-walk.com

GSM: +32456 30 83 84

0765.400.274

BE0765.400.274

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.kath-walk.com van Van Elssen Kathleen, een natuurlijk persoon met maatschappelijke zetel te Voorshoventerweg 64 bus 5, 3680 Neeroeteren, BTW BE0765.400.274, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kath-walk moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kath-Walk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Zie artikel 5 ‘Levering en uitvoering van overeenkomst.’

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kath-walk niet. Kath-Walk is wat de juistheid en volledigheid van de

aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kath-walk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Zie ‘Contact’

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kath-walk. Kath-walk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven.

Wanneer de klant een bepaald artikel wilt aankopen via de pagina ‘Shop’, kan hij/zij deze via de knop “In winkelmand” in het winkelmandje plaatsen.

Als de winkelmand compleet is, dan kan de klant na het invullen van de nodige contactgegevens en opgave van betalingswijze, de bestelling plaatsen.

Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Klant kan online betalen via service provider “Mollie” en dit met de volgende betaalmethoden: iDeal, Bancontact. Zie: ‘Betaalmethoden’.

Kath-Walk is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.

· De levering van de producten gebeurt door Bpost of persoonlijk op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven.

· Leveringen binnen België bedragen € 4,99, leveringen naar Nederland bedragen € 6,99.

· Goederen worden verzonden nadat de betaling op onze rekening is binnengekomen.

· Artikelen die op voorraad zijn, worden in normale omstandigheden geleverd binnen de één tot vijf werkdagen.

· Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Klant zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen

zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren.

· Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres zijn voor rekening van de Klant.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kath-Walk.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kath-Walk was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kath-Walk.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kath-Walk te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kath-Walk.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag de sluiting van de overeenkomst.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Kath-Walk, gelegen op de Voorshoventerweg 64 bus 5 te 3680 Neeroeteren (B), +32456 30 83 84, info@kath-walk.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kath-Walk heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kath-Walk, Voorshoventerweg 64 bus 5, te

Neeroeteren (3680). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Kath-Walk is bereikbaar op het telefoonnummer +32456 30 83 84, via e-mail op info@kath-walk.com of per post op het volgende adres Voorshoventerweg 64 bus 5, 3680 Neeroeteren. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kath-Walk beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kath-Walk zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kath-Walk, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kath-Walk, Voorshoventerweg 64 bus 5, 3680 Neeroeteren, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [URL].

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Kath-Walk om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kath-Walk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. (e-mails,…)

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

 

Aan Kath-Walk, Voorshoventerweg 64 bus 5 te 3680 Neeroeteren via info@kath-walk.com.

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 

 

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

 

 

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.